Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych gmo-design.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
„Firma „Pieniny” Wolski Spółka Jawna”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000151260, NIP: 7351000578

Kontakt z Administratorem:
e-mail – rodo@wolski.pl,
lub na adres Adminstratora :„PIENINY” Wolski spółka jawna z siedzibą w Kluszkowcach, ul. Przemysłowa 10, 34-440 Kluszkowce

2. Kategorie danych osobowych

„Firma „Pieniny” Wolski Spółka Jawna” przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez „Firma „Pieniny” Wolski Spółka Jawna” w następujących celach:
1) realizacji przez „Firma „Pieniny” Wolski Spółka Jawna” czynności wykonania oraz wysłania zamówienia
2 realizacji obowiązków „Firma „Pieniny” Wolski Spółka Jawna” przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych.

4. Udostępnienie danych osobowych oraz odbiorca danych osobowych

„Firma „Pieniny” Wolski Spółka Jawna” może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim:
1.operatorom pocztowym i kurierom;
2. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane nie są przekazywane.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. :

1) przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas (

2) okres przez jaki są świadczone usługi;

3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

4) okres na jaki została udzielona zgoda.

7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez „Firma „Pieniny” Wolski Spółka Jawna” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe pochodzą od klientów składających zamówienie.

9. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania.

11. Subskrypcja Newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail wraz z imieniem, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora. Z subskrypcji w newsletterze z w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Administrator Danych Osobowych
„Firma „Pieniny” Wolski Spółka Jawna”